Advies Onderwijsraad: steeds inclusiever onderwijs

Advies Onderwijsraad: steeds inclusiever onderwijs

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement, heeft op 23 juni 2020 het advies ‘Steeds inclusiever’ uitgebracht. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media had hierom gevraagd met het oog op de evaluatie van de Wet passend onderwijs. De Onderwijsraad geeft in het advies aan dat de samenleving de opdracht heeft mensen met een beperking ondersteuning te bieden en toe te rusten, zodat ze kunnen meedoen. Hoewel inclusie van mensen met een beperking een plaats heeft in verschillende internationale verdragen, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, vallen mensen met een beperking volgens de Onderwijsraad in de praktijk nog vaak buiten de boot.

Naar inclusiever onderwijs

De Onderwijsraad spreekt over inclusiever onderwijs als stip aan de horizon om naar toe te werken. Onder inclusiever onderwijs wordt thuisnabij onderwijs verstaan waar leerlingen met een beperking de benodigde ondersteuning krijgen en onderwijs volgen samen met leerlingen zonder een beperking. De Onderwijsraad geeft hiermee een opdracht aan alle scholen om klaar te staan voor kinderen met een beperking.

Drie aanbevelingen

Om dit te bereiken doet de Onderwijsraad drie aanbevelingen. Het begint met het waarborgen van ondersteuning en toerusting op alle scholen. De raad adviseert de overheid een landelijke norm voor lichte ondersteuning en toerusting te laten ontwikkelen die wettelijk wordt vastgelegd, periodiek geëvalueerd en indien mogelijk wordt verhoogd. Verder adviseert de Onderwijsraad onderwijsvormen dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door ze onder één locatie onder te brengen. Tot slot zal bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met de doelen van inclusiever onderwijs gebracht moeten worden. De Onderwijsraad stelt dat in het huidige stelsel deze factoren niet dusdanig zijn georganiseerd dat alle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking.

Verschil met passend onderwijs

Het verschil met het systeem van passend onderwijs is dat alle scholen toegerust zijn om ondersteuning te bieden voor leerlingen met een beperking, terwijl dit bij passend onderwijs per school verschilt. Ook adviseert de Onderwijsraad een bredere zorgplicht dan nu het geval is bij passend onderwijs. Nu is de zorgplicht beperkt tot toelating en verwijzen naar een andere school. De Onderwijsraad stelt een zorgplicht voor waarbij ook ondersteuning en toerusting bij overgangen in loopbaan en leefwerelden voor.

Lees het hele advies ‘Steeds inclusiever’ van de Onderwijsraad.