Eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs uitgekomen

Eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs uitgekomen

Woensdag 27 mei kwam het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs uit. Het rapport is het sluitstuk van vijf jaar onderzoek naar de impact van de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het eindrapport stelt dat de Wet passend onderwijs heeft geleid tot een betere organisatie van extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging minder veranderd dan gedacht. Het NRO geeft ook aan dat het effect op leerlingen niet is vast te stellen.

Betere organisatie van ondersteuning

Volgens het NRO heeft de stelselwijziging passend onderwijs geleid tot een minder complexe en minder starre organisatie van de ondersteuning van leerlingen. Dit komt omdat het toewijzen van ondersteuning nu door de regionale samenwerkingsverbanden gebeurt in plaats van decentrale overheden. Het rapport stelt dat de samenwerkingsverbanden kunnen sturen met een eigen, gefixeerd budget. Hierdoor zijn de kosten voor de rijksoverheid beheersbaar geworden. De verkregen beleidsruimte wordt goed gewaardeerd en benut door de samenwerkingsverbanden, aldus het rapport. Wel zijn er vanuit scholen klachten over de bureaucratie die bij passend onderwijs komt kijken en het budget waarmee ze passend onderwijs moeten realiseren.

Effect op leerling niet vast te stellen

Opmerkelijk is dat het eindrapport aangeeft dat ondanks de betere organisatie niet goed vast te stellen is of leerlingen meer hulp op maat krijgen. Dit komt vanwege het gebrek aan betrouwbare registraties van leerlingen die extra ondersteuning krijgen. In de Wet passend onderwijs is niet duidelijk gedefinieerd wat de doelen, doelgroep en beoogde resultaten zijn. Dit maakte het lastig voor het NRO om op die gebieden de werking van de wet te onderzoeken.

Onvrede over passend onderwijs

De onvrede over passend onderwijs laaide vanwege de uitkomsten van het rapport weer op. Zo stelt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs dat zij al jaren duizenden meldingen krijgen van ouders bij wiens kinderen geen passend onderwijs wordt geboden. De conclusie uit het rapport dat de meeste ouders tevreden zijn, is niet in lijn met de ervaringen die zij hebben. Ook vanuit de politiek is aandacht voor de uitkomsten van de evaluatie. Paul van Meenen (D66) stelt dat passend onderwijs geen enkel doel heeft behaald. Lisa Westerveld (GroenLinks) benadrukt naar aanleiding van het eindrapport dat het aantal thuiszitters al jaren stijgt. Een trend die het passend onderwijs juist tegen moest gaan.

Standpunt van de regering

Na de zomer zal Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media met een beleidsreactie komen op de evaluatie. Hierin zal het standpunt met betrekking tot passend onderwijs worden vermeld naar aanleiding van de vijfjarige evaluatie. Ook zal de minister met een plan komen voor de toekomst.

Lees het eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs.