Experiment intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experiment intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020’ is door minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in het leven geroepen om een intensievere samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs te laten plaatsvinden. Het experiment moet bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van onderwijsondersteuning en een grotere toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zo kan meegegaan worden in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen, aldus het Steunpunt Passend Onderwijs.

Eerder experiment

Het experiment volgt een eerder experiment op waar de gestelde eisen lastig te realiseren waren. Zo moesten de deelnemende scholen na vier jaar verdergaan als geïntegreerde onderwijsinstelling. Dat was voor veel scholen een reden om niet mee te doen, omdat juist bij een experiment de mogelijkheid moet bestaan om te kijken wat wel en niet werkt. Minister Slob kondigde daarom bij het congres ‘Naar inclusiever onderwijs’ in februari dit jaar aan het experiment te verlengen en verbreden. Scholen die al meededen met het vorige experiment vallen automatisch onder de nieuwe regeling.

Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Scholen kunnen zich op dit moment aanmelden om deel te nemen aan het experiment. In de ruimte die dit experiment biedt kunnen scholen verkennen hoe een intensievere samenwerking tot stand kan komen. Voor een periode van zes jaar kan een school in het regulier onderwijs met een school in het speciaal onderwijs functioneren als één school. Deze periode kan met twee jaar verlengd worden. Zo moet het voor leerlingen mogelijk worden om een onderwijsplek dicht bij huis te hebben, waarin wordt voldaan aan de ondersteuningsbehoeften.

Ondersteuning en toekomst

Ondanks dat scholen zelf het initiatief nemen, staan ze er niet alleen voor. Het Steunpunt Passend Onderwijs – dat scholen ondersteunt bij de vormgeving van passend onderwijs – helpt de school bij de samenwerking en het tot stand komen van een geïntegreerde voorziening. Op deze manier kan zo effectief mogelijk onderwijs worden gegeven aan een verscheidenheid van leerlingen. Op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen en het evaluatieonderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet er over zes à acht jaar een wet zijn waarin de samenwerking structureel geregeld is.

Aanmelden scholen

Scholen kunnen tot 1 augustus een aanvraag indienen voor deelname in het schooljaar 2020-2021. In de beschrijving van het experiment staat uiteengezet hoe scholen zich kunnen aanmelden. De aanmelding hoeft gezien het krappe tijdsbestek voor 1 augustus nog niet volledig te zijn en kan later aangevuld worden. Op 25 september organiseert het ministerie van OCW, Steunpunt Onderwijs, de Onderwijsinspectie en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg een webinar georganiseerd waar vragen kunnen worden gesteld. Meer informatie volgt aan het begin van het schooljaar.

Lees de beleidsregel waarin het experiment staat beschreven.

Ga naar de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.