Feiten en cijfers: kinderen met Downsyndroom in het onderwijs

Feiten en cijfers: kinderen met Downsyndroom in het onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs en Stichting Downsyndroom werkten samen aan een grootschalig onderzoek naar de schoolloopbanen van kinderen met Downsyndroom in Nederland. De aanleiding was de invoering van passend onderwijs in 2014.

Onderzoek leerlingen Downsyndroom

Evaluatie Passend Onderwijs heeft gekeken naar wanneer leerlingen met Downsyndroom instromen in het primair onderwijs. Hoe zij hun schoolloopbaan doorlopen en hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt. Hierbij is een vergelijking gemaakt met cijfers voor en na de invoering van passend onderwijs. Ook is er aan ouders gevraagd wat hun ervaringen en wensen zijn in de huidige onderwijssituaties, de schoolkeuze en de toelating van hun kind.

Expertise Downsyndroom mist

Uit het onderzoek blijkt dat er sinds de invoering van passend onderwijs geen merkbare effecten zijn op de inschrijving, aanmelding, start of overstap van leerlingen met Downsyndroom. Een groot deel van deze leerlingen, 62%, start op een reguliere basisschool, 38% start op speciaal onderwijs en 18% rondt de reguliere basisschool af. Toch stapt er ook jaarlijks een deel over naar het speciaal onderwijs.

Ouders geven aan expertise te missen in het reguliere onderwijs. Scholen staan vaak open voor kinderen met Downsyndroom, maar missen ervaring waardoor ze het niet aandurven. Kinderen komen dan snel uit bij speciaal onderwijs. Ouders hopen op meer voorlichting voor ouders én scholen over de onderwijsmogelijkheden voor kinderen met Downsyndroom. Daarnaast moeten scholen volgens hen uitgaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen in plaats van de beperkingen.

Doorstroom kinderen met Downsyndroom naar VO beperkt

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat het aantal leerlingen dat vanuit de basisschool doorstroomt naar regulier voortgezet onderwijs beperkt is. Het overgrote deel, meer dan 94%, gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij wordt aangegeven dat een deel van de ouders vindt dat er meer aandacht moet komen voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen in dit onderwijstype.

Bekijk alle feiten en cijfers of lees het hele rapport ‘Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs’.