Meer zaken inclusief onderwijs op Kinderrechtenhelpdesk Defence for Children

Meer zaken inclusief onderwijs op Kinderrechtenhelpdesk Defence for Children

Het platform In1school is onderdeel van het programma onderwijs van Defence for Children. Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen vragen binnen van kinderen, ouders, advocaten en andere professionals of betrokkenen over zaken waar kinderrechten in het geding zijn. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals jeugdhulp, familierecht, vreemdelingenrecht, jeugdstrafrecht en seksuele uitbuiting, maar ook onderwijs is een onderwerp waar regelmatig vragen over worden gesteld. In totaal zijn in 2019 door de juridisch medewerkers op de Kinderrechtenhelpdesk 1.457 vragen behandeld. Daarvan gingen in totaal 112 vragen over het recht op onderwijs. Door onder meer de inzet op de Kinderrechtenhelpdesk maken de juristen van Defence for Children zich sterk voor het recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem, zo draagt Defence for Children eraan bij dat kinderen volwaardig deel kunnen nemen aan het onderwijs.

Inclusief onderwijssysteem ontbreekt

In Nederland worden in toenemende mate door scholen stappen gezet om inclusief onderwijs te realiseren. Het ontbreekt echter nog een inclusief onderwijssysteem. In 2019 gingen de meeste vragen op de Kinderrechtenhelpdesk dan ook over inclusief onderwijs en thuiszitters, zelfs meer dan in 2018. Zo nam de moeder van een dertienjarig meisje contact op. Haar dochter volgt onderwijs in het regulier voortgezet onderwijs. Vanwege haar beperking krijgt zij een aantal uur ondersteuning in de klas. Dit heeft zij hard nodig om de lessen te kunnen volgen. De dochter dreigt deze ondersteuning te verliezen, omdat de school dit nog niet opnieuw heeft aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Ook heeft de school het ontwikkelingsperspectiefplan niet aangepast, met daarin het uitstroomprofiel en de onderwijsdoelen van dochter. De moeder wordt door de school niet betrokken en geïnformeerd, het is onduidelijk waarom de school nog niet heeft gehandeld. Defence for Children heeft de moeder handvatten gegeven om in gesprek te gaan met de school en uitleg gegeven over de rechten van het kind op onderwijs en de verplichtingen die dat met zich meebrengt voor de school. Naar aanleiding van het gesprek op school is het ontwikkelingsperspectiefplan aangepast en heeft de school de benodigde ondersteuning voor de dochter alsnog aangevraagd.

Betrekken ouders door scholen

Daarnaast hebben veel vragen betrekking op de bejegening van ouders en leerlingen door scholen. Een belangrijk signaal in 2019 daarover is dat het regelmatig voorkomt dat er een directiewisseling op school plaatsvindt. Als gevolg daarvan worden gemaakte afspraken over de toelating van een leerling en het bieden van zorg en ondersteuning aan deze leerling niet nagekomen door de nieuwe directie. Maar ook worden de eerder toegezegde zorg en ondersteuning aan leerlingen die al op de betreffende school zaten niet voortgezet bij een directiewisseling. Een zorgelijk signaal aangezien kinderen het recht hebben op de benodigde zorg en ondersteuning om hun recht op onderwijs uit te kunnen oefenen. Een directiewisseling mag er niet toe leiden dat de belangen van de kinderen worden geschaad en dat kinderen in hun ontwikkeling en schoolgang worden belemmerd. Defence for Children benadrukt in individuele zaken deze kinderrechtelijke visie en blijft ook in 2020 hierop alert.

Rechten en plichten

De inzet van de Kinderrechtenhelpdesk heeft in 2019 mooie resultaten opgeleverd. Zo is aan ouders juridisch advies gegeven, door het verstrekken van informatie over de rechten van kinderen met betrekking tot onderwijs en de plichten van de school en hoe zij deze rechten kunnen uitoefenen. Tevens worden ouders handvatten geboden om in gesprek te gaan met een school en wordt informatie verstrekt welke organisaties en/of professionals verdere (praktische) ondersteuning kunnen bieden aan ouders. Ook in 2020 staan de juristen van de Kinderrechtenhelpdesk weer klaar om juridisch advies te geven. Kinderen, (pleeg)ouders en (jeugd)professionals kunnen bij de Kinderrechtenhelpdesk terecht met al hun vragen over de rechten van het kind, waaronder het recht op onderwijs.

Via platform In1school kunnen vragen worden gesteld via het contactformulier.

Klik hier voor meer informatie over de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children.