Minister Slob: geef leerkrachten inspraak bij (extra) hulp zorgleerlingen

Minister Slob: geef leerkrachten inspraak bij (extra) hulp zorgleerlingen

Slob, minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, wilt dat leraren meer zeggenschap krijgen over de (extra) zorg voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen of een lichamelijke handicap. De minister stelt dat leraren zelf het best kunnen inschatten met welke ondersteuning zij en/of de leerlingen het meest gebaat zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een klassen assistent, extra lespakket of een orthopedagoog. Op dit moment worden deze beslissingen gemaakt op het niveau van regionale samenwerkingsverbanden. Hoe deze inspraak precies vormgegeven wordt is nog niet bekend. De minister werkt in het kader van de evaluatie van passend onderwijs aan een verbeterplan, dat later deze maand verschijnt.

Financiering van passend onderwijs

Op dit moment moeten leraren hun zorgvraag voor leerlingen indienen bij de regionale samenwerkingsverbanden, die het geld - ruim 800 miljoen per jaar voor primair onderwijs - over de scholen verdelen. De Onderwijsinspectie die de besteding van het geld voor passend onderwijs in 2018 heeft onderzocht, uitte destijds al zorgen over ‘omvangrijke financiële reserves’, het uitblijven van resultaten en het gebrek aan geformuleerde collectieve doelen. In het Kamerdebat over de toereikendheid en doelmatigheid van de onderwijsbekostiging op 8 oktober 2020 werden deze zorgen door meerdere Kamerleden opnieuw uitgesproken. Kamerlid Paul van Meenen van D66: ''Het moet afgelopen zijn met de reserves van samenwerkingsverbanden. Dat geld moet gaan naar passend onderwijs voor leerlingen en niet op de rekening van samenwerkingsverbanden blijven staan. Zij zijn al gedekt door eventuele risico’s met de reserves van schoolbesturen.’’

Leerkrachten laten beslissen over passend onderwijs

Uit een enquête van beroepsvereniging Lerarencollectief is gebleken dat driekwart van de leraren in het basisonderwijs grote moeite heeft om leerlingen in hun klassen die extra aandacht nodig hebben, goed te helpen. Ze hebben het gevoel dat ze niet genoeg expertise of tijd hebben voor hun zorgleerlingen. Daarnaast geeft 90 procent van de leraren aan dat zij niet snel genoeg een passende plek geregeld krijgen voor leerlingen die vastlopen in het regulier onderwijs. De minister vindt dat wanneer een zorgleerling extra hulp nodig heeft, leraren dit snel moeten kunnen regelen.
Slob zegt hierover: “Leraren moeten meer zelf kunnen beslissen over de onderwerpen waar ze in de klassen mee worden geconfronteerd, Ook als het gaat om de financiën: nu gaan de beslissingen hierover soms hoog over ze heen.”

Evaluatie passend onderwijs

Op maandag 16 november spreekt de Tweede Kamer over de evaluatie van het passend onderwijs. Voor het debat plaatsvindt, komt minister Slob met een beleidsreactie. Hierin wordt ook de doorontwikkeling van het passend onderwijs besproken.

Lees meer over de evaluatie van het passend onderwijs.