Vernieuwde handreiking beschrijft wettelijk kader bij het afwijken van onderwijstijd

Vernieuwde handreiking beschrijft wettelijk kader bij het afwijken van onderwijstijd

Ingrado heeft de vernieuwde handreiking ’Onderwijs, zorg en Leerplichtwet’ samen met de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Onderwijsinspectie) opgesteld om een overzicht te geven van de wettelijke mogelijkheden om zorg en onderwijs te combineren. In de handreiking wordt besproken wat gedaan kan worden als een leerling niet volledig het onderwijs kan volgen vanwege een zorgbehoefte.

Wanneer volledig meedraaien met het onderwijs niet mogelijk is

De handreiking 'Onderwijs, zorg en Leerplichtwet' neemt als uitgangspunt dat elk kind recht heeft op onderwijs. Het komt voor dat leerlingen (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze leerlingen hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. De handreiking geeft een overzicht over wat binnen de wet mogelijk is wanneer de leerling niet volledig kan meedraaien in het onderwijs. Hij of zij kan bijvoorbeeld lijden aan een ziekte of een beperking hebben, waardoor hij of zij niet elke dag op school kan zijn. De wet biedt twee mogelijkheden om de verplichting van de leerling om naar school te gaan te beperken: afwijken van de onderwijstijd of een onderwijsplan opstellen op grond van artikel 11 onder d van de Leerplichtwet. Dit waren al mogelijkheden voor het speciaal onderwijs, maar kunnen nu ook door scholen in het regulier onderwijs aangevraagd worden bij de Onderwijsinspectie.

Vier situaties waarin leerlingen niet volledig onderwijs kunnen volgen

De handreiking beschrijft de vier situaties waarbij een leerling niet volledig kan deelnemen aan het onderwijs op school en de school kan beslissen af te wijken van de onderwijstijd. Bij behandelingen ter ondersteuning van het onderwijs, zoals een assertiviteitstraining; bij een noodzakelijke medische behandeling of als gevolg van een chronische aandoening; bij een noodzakelijke behandeling in een instelling, zoals een gesloten jeugdinrichting. De vierde categorie betreft alle andere situaties dan de drie voorgenoemde. Dit betreft alle andere leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs, een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs voor wie geldt dat zij vanwege lichamelijke en/ of psychische redenen gedurende een langere periode niet volledig aan het onderwijs kunnen deelnemen.

Rol van de Onderwijsinspectie

Als een van deze situaties zich voordoet, dan kan de Onderwijsinspectie toestemming geven aan de school dat de leerling minder onderwijs volgt. Er kan bepaald worden dat een leerling maar één uur per dag onderwijs aan kan met de mogelijkheid om de tijd in de toekomst uit te breiden. Bij een aanvraag betreffende de eerste drie genoemde situaties dient te worden aangegeven hoeveel de afwijking van de schooltijd bedraagt, welk ontwikkelingsperspectief voor de leerling is opgesteld en of al eerder een aanvraag is gedaan.

Lees de Handreiking Onderwijs, zorg en Leerplichtwet.