Passend onderwijs versus inclusief onderwijs

Passend onderwijs versus inclusief onderwijs

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen passend onderwijs en inclusief onderwijs? Aan de hand van onze infographic leggen wij het hier graag uit.

Scholen bepalen of een leerling past bij het lesaanbod versus iedereen is welkom

In het passend onderwijs krijgen leerlingen met een beperking vaak een kleine aanpassing. Als er grotere aanpassingen nodig zijn gaan ze naar een andere (speciale) school. Bij inclusief onderwijs is iedereen welkom. De school zorgt dat er een les en ondersteuningsaanbod ligt dat bij ieder kind past. Een handicap of beperking, hoe groot of klein ook, is nooit een reden voor het weigeren van een kind.

School kiest kind versus kind kiest school

Bij inclusief onderwijs kiest een kind met een beperking zelf naar welke school hij of zij graag wil. Bijvoorbeeld in de eigen buurt en met eigen vriendjes en vriendinnetjes. Bij passend onderwijs is gaat een kind met een beperking alleen naar een reguliere school in de buurt kan als de school dat goed vindt. Vindt de school het niet goed dan moet hij of zij vaak naar het speciaal onderwijs buiten de eigen omgeving.

Er is soms geld voor ondersteuning versus er is geld voor ondersteuning en zorg

Geld voor ondersteuning is enorm belangrijk in het onderwijs. Bij passend onderwijs geven samenwerkingsverbanden reguliere scholen soms expertise en extra geld voor in de klas. Bij het plaatsen van een leerling op een speciale school wordt er automatisch een vast budget aan de school gegeven. Inclusief onderwijs is flexibeler en is er ook geld beschikbaar voor zorg en ondersteuning dat gericht is op leren, ontwikkelen van vaardigheden en sociale relaties.

Docenten worden geschoold voor het gemiddelde versus docenten worden geschoold op inclusie

Docenten in regulier onderwijs worden geschoold voor het geven van onderwijs aan gemiddelde leerlingen. Docenten die worden geschoold voor speciale leerbehoeften werken meestal op speciale scholen. Alle docenten die in het inclusief onderwijs werken worden breed geschoold om de lesinhoud divers aan te bieden, leerlingen met diverse behoeften te ondersteunen en met hen te communiceren.

Homogene methodes versus passende methodes

In het passend onderwijs worden leerlingen gegroepeerd naar hun leerstijl en leerniveau en daarbij is het lesaanbod in die groepen vaak homogeen. Leerlingen in het inclusief onderwijs gebruiken lesmethodes en materialen die bij hun situatie en behoeften passen. In een klas kunnen verschillende leerlijnen en methoden worden gebruikt als deze beter passen bij de leerlingen die in de klas zitten.

Kind moet leerniveau halen versus kind ontwikkelt eigen potentieel

Leerlingen in het passend onderwijs moeten een bepaald leerniveau en specifieke vakinhoud leren. Bij inclusief onderwijs is het leren een proces waarbij elke leerling zijn eigen potentieel ontwikkelt, creatieve, cognitieve en sociale vaardigheden leert en zelfstandig wordt.

Toetsen voor selectie versus toetsen voor verbeteren leerproces

Toetsen worden gebruikt om te selecteren en te bepalen of een leerling door mag gaan binnen het passend onderwijs. Bij inclusief onderwijs worden toetsen gebruikt om te bepalen hoe een leerling beter kan worden geholpen in het leerproces.

School is plek om te leren versus school is een gemeenschap

In het passend onderwijs is de school de plek om te leren en zijn de docenten de deskundigen. Binnen inclusief onderwijs wordt de school gezien als een gemeenschap waarin iedereen leert van elkaar en de situaties die zich voordoen. Ouders zijn hierbij de samenwerkingspartners van school.

Kinderen leren van docent versus kinderen leren van elkaar

In het passend onderwijs leren kinderen in de eerste plaats van hun docent. Binnen het inclusief onderwijs leren kinderen niet alleen van hun docent, maar ook van elkaar.

Eén docent per klas versus meerdere docenten per klas

Passend onderwijs heeft meestal ruimte voor één docent per klas. Bij inclusief onderwijs staan er meestal meer docenten en ondersteuners voor de klas.

Klassikaal onderwijs versus flexibele lessen

Klassikaal onderwijs is de meest gegeven lesvorm binnen het passend onderwijs. Bij inclusief onderwijs staan flexibele lessen centraal waar er in klein groepjes, tweetallen, alleen of klassikaal wordt gewerkt. Afhankelijk van wat passend is.