Tweede Kamer verzoekt regering om coalitie inclusief onderwijs

Tweede Kamer verzoekt regering om coalitie inclusief onderwijs

Op 4 juli is de motie over inclusief onderwijs van Kamerlid Van Meenen (D66) met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. In de motie wordt de regering verzocht om te bouwen aan een brede coalitie, van in elk geval leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg. Deze coalitie moet inclusief en goed onderwijs voor ieder kind realiseren.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children moedigt het bouwen van een coalitie voor inclusief onderwijs aan, maar wijst met klem op het belang van daadwerkelijke, concrete en meetbare stappen voor de verwezenlijking van inclusief onderwijs. Het VN-Verdrag Handicap, waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt, is immers al drie jaar van kracht in Nederland.

Beweging naar inclusief onderwijs in lijn met VN-Verdrag Handicap

Het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs is een verplichting die de Nederlandse staat is aangegaan bij de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap. De ontwikkelingen in het onderwijs, zoals onder meer zijn beschreven in De Staat van het Onderwijs 2019, laten zien dat op dit moment nog geen verwezenlijking naar inclusief onderwijs gaande is, zo stelt Defence for Children. Het aantal thuiszitters stijgt, net als het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs.

Volgens de kinderrechtenorganisatie is het opbouwen van een brede coalitie waardevol, maar doet dit nog onvoldoende recht aan de verplichtingen van de staat. Het ontbreekt aan een wettelijke definitie van inclusief onderwijs die overeenstemt met het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag en een visie op de weg daarnaartoe, vastgelegd in een helder plan met tijdspad en meetbare doelstellingen.

Taskforce Inclusief Onderwijs

Defence for Children roept het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om werk van te maken van deze noodzakelijke stappen. Bijvoorbeeld door het instellen van een Taskforce. De oproep voor een Taskforce is een van de uitkomsten van het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ , dat Defence for Children op 1 juli met het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief organiseerde.