Visuele evaluatie passend onderwijs via Veldtraject

Visuele evaluatie passend onderwijs via Veldtraject

Na de zomer zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de beleidsreactie over de evaluatie van de wet passend onderwijs met de Tweede Kamer delen. Deze reactie is naast de onderzoeken die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zijn uitgevoerd, gebaseerd op een veldtraject, dat in opdracht van het ministerie van OCW heeft plaatsgevonden. Tijdens dit traject zijn gesprekken gevoerd met mensen die dagelijks te maken hebben met passend onderwijs. Het doel van het veldtraject was om op een beeldende manier vast te leggen welke onderwerpen bij passend onderwijs leven en wat daar de opvattingen over zijn.

De staat van het passend onderwijs opgetekend

In december 2019 en maart 2020 zijn vier grote bijeenkomsten georganiseerd met verschillende deelnemers, waaronder ouders, leerlingen en professionals uit het onderwijs, gemeenten en jeugdzorg. Tijdens de vier bijeenkomsten gaven de deelnemers antwoord op de vragen: waar staan we nu met passend onderwijs? En: wat zijn de ideeën en wensen voor de toekomst? De deelnemers konden zelf onderwerpen aandragen en de agenda bepalen. De input van de deelnemers werd direct door tekenaars opgetekend tot een compleet overzicht van besproken onderwerpen en meningen.

Uitkomsten van het veldtraject

Uit het veldtraject kwamen een aantal belangrijke bevindingen over de ervaren knelpunten, die op een praatplaat zijn afgebeeld. Hieronder volgt een opsomming:

  • Ouders en leerlingen worden niet overal even goed bij betrokken, vaak wordt er gesproken ‘over’ de leerling.
  • Er is binnen scholen niet altijd de tijd, ruimte en kennis om goede ondersteuning in de klas te bieden.
  • Leiderschap binnen de school is een belangrijke succesfactor voor goed passend onderwijs.
  • Tussen regio’s zitten grote verschillen in de manier waarop aan passend onderwijs invulling wordt gegeven.
  • Er is beperkt toezicht op en bijsturing van de uitvoering van passend onderwijs.
  • Er bestaat een kloof tussen onderwijs en zorg.
  • Er bestaat een grote complexiteit in geldstromen.
  • Het is belangrijk om vast te stellen welke stip op de horizon voor inclusief onderwijs geplaatst wordt.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs werd door de deelnemers besproken als stip op de horizon. Wel leefden er nog veel vragen: wat wordt precies onder inclusief onderwijs verstaan? Zijn we daar al aan toe? Het belang van het definiëren van inclusief onderwijs werd onderstreept. Zo weten de betrokken partijen waar ze naartoe moeten werken. Tijdens het veldtraject werd besproken dat op dit moment het passend onderwijs verbeterd moet worden. Parallel daaraan kan de discussie gevoerd over de realisatie van inclusief onderwijs in Nederland.

Hoe komen we daar?

Op basis van de verbeterpunten en de toekomstvisie wordt na de zomer een verbeteragenda opgesteld. Meer informatie staat op de website van de Visuele Verbinders.