Stap 1: Vorm een team

Er is onderwijsvrijheid in Nederland en dat betekent dat scholen veel vrijheid krijgen, weinig last hebben van overheidsbemoeienis en zelf bepalen hoe ze hun onderwijs organiseren. Toch willen scholen en besturen wel ondersteuning vanuit de overheid (financiering en bij het bepalen van het doel en de kwaliteit van onderwijs). De politiek, zowel landelijk als lokaal hebben de wil en de taak om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is, dat jongeren en kinderen de beste kansen krijgen op ontwikkelingen en dat onderwijs bijdraagt aan een vreedzame samenleving.

Los daarvan heeft de overheid de plicht op zich genomen te zorgen dat het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap en het VN-verdrag inzake rechten van het kind gelding krijgen in Nederland. Daarom is inmenging van de overheid op landelijk en lokaal niveau gewenst en is het aan politici en ambtenaren om stappen te zetten richting inclusief onderwijs.

Lees hieronder hoe u een veranderteam samen stelt door op de + te drukken.

Stel een veranderteam samen

De politici en ambtenaren die hieraan willen werken doen er goed aan een veranderteam samen te stellen. Het gaat om ingrijpende systeemveranderingen die binnen een periode van enkele jaren moeten worden ingezet. Dat kan niemand alleen. Een team is nodig, niet alleen omdat het realiseren van inclusief onderwijs veel werk betekent; ook omdat een groep mensen gezamenlijk meer ideeën, vaardigheden en persoonlijke sociale netwerken inbrengt dan één persoon alleen. Voor beleidsmakers op landelijk en lokaal niveau geldt dat werken in een team automatisch het draagvlak vergroot in een organisatie voor de veranderingen die het team wil inzetten.

De leider van het veranderteam kan het beste een gezaghebbende positie hebben met de mogelijkheid beleid te veranderen (hoog genoeg opdat het initiatief niet verzand). Zoek echter niet alleen teamleden in het eigen departement, gemeentelijke apparaat of eigen fractie, maar haal er ook mensen van buiten bij. Zo kunnen mensen van andere afdelingen (welzijn, jeugdzorg?) of ministeries die zijdelings met onderwijs of mensenrechten te maken hebben, betrokken worden. Daarnaast is een veranderteam gebaat met vertegenwoordigers van belanghebbenden: organisaties van jonge mensen met een beperking, van ouders van kinderen met een beperking, docenten, schoolleiders, idealisten uit brancheorganisaties. De teamleden worden geselecteerd op hun interesse in de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en op hun interesse in de waarden van inclusie: iedereen hoort erbij; iedereen krijgt gelijke kansen.

Het team kan in de loop van de tijd van samenstelling veranderen. Het kan klein beginnen met een paar mensen die gaan brainstormen. Na de formatie van een team is de volgende stap: visieontwikkeling.

Volgende stap: Visieontwikkeling