Inclusieve lesmethode #6: universal design for learning

Inclusieve lesmethode #6: universal design for learning

Sinds in 2014 de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd zijn scholen verplicht alle leerlingen, ook kinderen die lastig meekomen of bovengemiddeld presteren, een inclusieve leeromgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden de leeromgeving daadwerkelijk inclusief te maken voor iedereen.

STANDAARD

De standaard leerling bestaat niet. Ieder kind heeft andere vaardigheden, behoeftes, talenten, kwaliteiten en interesses. Een standaard lesprogramma is dus voor geen enkel kind ideaal. Als je een programma maakt dat rekening houdt met de diversiteit van kinderen, dan kan ieder kind zich op zijn eigen manier optimaal te ontwikkelen.

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

Door vooraf de barrières in het leerproces weg te nemen kunnen alle leerlingen optimaal leren en krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen. Universal design for learning is de inclusieve methode om dit te doen. De diversiteit van kinderen is de norm en van daaruit kan elke school aan de slag haar doelen, werkvormen, materialen en toetsten toegankelijk te maken voor iedereen. De stap naar inclusie is gezet omdat leraren onderwijs op maat kunnen bieden aan individuele leerlingen.

MAATWERK

Binnen deze methode is het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit de drie principes die ten grondslag liggen aan universal design for learning:

  1. De lesstof moet aansluiten bij de interesses en intrinsieke motivatie van de leerling.
  2. De lesstof moet op verschillende manieren worden aangeboden.
  3. Er moeten verschillende mogelijkheden worden geboden om de opgedane kennis en ervaring te presenteren.


Deze principes zijn gebaseerd op neuropsychologisch onderzoek waaruit blijkt dat er drie hersennetwerken actief zijn bij het leren. Het affectieve netwerk laat zien waarom je leert, het verkenningsnetwerk laat zien wat je leert en het strategische netwerkt bepaalt hoe je leert. Iedereen maakt gebruik van deze verschillende netwerken, maar hoe ze gebruikt worden verschilt per persoon. Universal design for learning houdt rekening met dit verschil waardoor er een vorm van algemeen onderwijs ontstaat dat flexibel is om voor verschillende leerlingen te gebruiken.

Kijk hier om de korte introductiefilm van CAST over universal design for learning te bekijken.