Richting inclusief onderwijs bij samenwerkingsverband De Meijerij

Richting inclusief onderwijs bij samenwerkingsverband De Meijerij

In het samenwerkingsverband De Meijerij uit Noord-Brabant is de afgelopen jaren het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs gedaald van 6,% naar 0,5%. Deze ontwikkeling, waarbij steeds meer thuisnabij onderwijs gerealiseerd kon worden, is een van de redenen dat het samenwerkingsverband is opgenomen als inspiratieregio binnen het programma ‘Met andere ogen’.

Met andere ogen

Het programma ‘Met andere ogen’ is een samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de overheid. Het programma is tot stand gekomen vanwege de ambitie van de verschillende partijen om tot een betere samenwerking tussen de domeinen te komen en zo bij te dragen aan betere ontwikkelingskansen voor ieder kind. De belangrijkste boodschap is dat er preventiever en beter samengewerkt moet worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de inspiratieregio’s.

De Meijerij als inspiratie

De Meijerij is een van de inspiratieregio’s van ‘Met andere ogen’. Al sinds de tijd van ‘Weer Samen Naar School’ – een oud beleid dat als doel had om kinderen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs te laten gaan – investeerde De Meijerij in thuisnabij passend onderwijs. Op verschillende plekken ontwikkelde het samenwerkingsverband integrale kindcentra; voorzieningen waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal zijn samengevoegd. Ook gingen ze aan de slag met zorgarrangementen in het regulier onderwijs. Innovatieve pilots die De Meijerij op dat gebied uitvoert, worden binnen het netwerk van ‘Met andere ogen’ gedeeld om mee te nemen in beleidsvorming en om andere scholen te laten profiteren van de kennis.

Een cultuurverandering

Directeur-bestuurder van De Meijerij, Bas Wesseldijk, vertelt in een gesprek met de PO-raad over de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Dalende leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs in de regio versterkte de urgentie hiervoor. Met alle schoolbesturen werd besloten om het speciaal basisonderwijs proactief af te bouwen en de ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk in het regulier onderwijs op te vangen. Om dit op alle scholen te realiseren is niet altijd gemakkelijk. Wesseldijk: “Er is een cultuurverandering nodig. Iedereen is welkom, moet de grondhouding zijn. Daarbij moet je denken in mogelijkheden en talenten van leerlingen. Daarbij heb je altijd scholen die hierin al verder zijn dan anderen. Vergeet niet dat dit bij ons ook een proces van jaren is geweest. Samen met schoolbesturen hebben we als samenwerkingsverband de lijnen uitgezet. In de eerste fase kregen we vooral veel kritiek. Nu merk ik dat er een kanteling is waarbij er steeds meer interesse is in inclusiever onderwijs en hoe je dat als school, schoolbestuur en samenwerkingsverband vorm kunt geven.”

Voor meer informatie, zie de website van ‘Met andere ogen’.

Ga naar de website van samenwerkingsverband De Meijerij.