Nieuwe mytylgroep binnen gewone school

De mytylschool dreigde de afdeling waar hun zoon naar toe zou gaan te sluiten, tenzij alle ouders extra PGB zouden doorsluizen. De ouders namen een opmerkelijk initiatief. Ze wilden liever een mytylgroep op de reguliere school.

Al voordat hun zoon naar school ging, waren ouders enthousiast over het ‘Klas op wielen model’ waarbij een aparte groep voor meervoudig gehandicapte kinderen bínnen een reguliere school draait. In de omgeving werd een dergelijke klas gestart maar omdat deze nog in de opstartfase zat en de doelgroep onvoldoende pastte bij hun zoon, kozen zij er destijds voor om hun zoon op vierenhalfjarige leeftijd toch in te laten stromen op de kleuterafdeling van de mytylschool. Ouders kozen destijds vol overtuiging voor een onderwijssetting en niet voor een vorm van dagbesteding.

Hun zoon heeft een verstandelijke beperking, kan niet lopen en praten maar ontwikkelt zich goed. Hij heeft altijd met plezier de gemengde kleutergroep bezocht. Ouders waren over het algemeen tevreden over de school en merken vooral dat hun zoon veel kan ontlenen aan kinderen die (meer) spreken en motorisch verder zijn dan hij.

Dreigende sluiting

Onaangenaam verrast waren zij dan ook toen zij halverwege het  schooljaar een brief ontvingen waarin stond dat de school, vanwege nieuwe bekostigingsregels (onderdeel van de wijziging in onder meer AWBZ), voornemens was te stoppen met leerweg 3 (de afdeling waar kinderen zoals hun zoon naartoe door zou stromen). Alleen wanneer ouders middels een herindicatie extra PGB budget zouden aanvragen en dit budget door zouden sluizen naar de school, zou het mogelijk blijven een dergelijke groep open te houden.

Mede door dit voornemen, de wijze van communiceren en de gebrekkige transparantie werd ouders’ oude wens, een plek voor hun zoon binnen een reguliere school, weer aangewakkerd. Wat ook meespeelde is dat ouders verwachtten dat hun zoon, die toe is aan meer uitdaging, deze niet zal krijgen op de leerweg 3. Om deze redenen stopten zij al hun tijd en energie in het opzetten van een stichting en het regelen van extra bekostiging.

het gehandicapte kind helpt met nieuwe groep

Inmiddels is het de ouders gelukt, met hulp van het Gehandicapte Kind, een Samen naar School groep te starten binnen de Montessorischool in Heerhugowaard. Het gehele team van de Montessorischool is enthousiast en staat open voor een dergelijke extra groep. Ouders hebben stichting Kanz opgericht om de Samen naar School groep goed te organiseren. Inmiddels zijn er meer leerlingen met een ernstige complexe beperking aangemeld.  Op allerlei manieren worden kinderen van de reguliere groepen betrokken bij de Kanz-groep zodat een ieder volop van elkaars aanwezigheid kan profiteren. Op de ontwikkelingsgerichte dagbestedingsgroep is, naast zorgpersoneel, ook een leerkracht werkzaam. Er wordt gewerkt met Plancius leerlijnen voor EMB/ZMLK kinderen.

Formeel is de Samen-naarSchoolgroep een dagopvang. De kosten worden betaald uit persoonsgebonden budgetten op basis van Jeugdzorg of Wet Langdurige Zorg. De leerlingen kunnen er alleen maar zijn als ze formeel worden vrijgesteld van leerplicht. Met het Samenwerkingsverband wordt overlegd om te zien of en hoe vanuit onderwijsgelden toch een deel van de financiering mogelijk is.