Rugzak en PGB onzeker na invoering Passend onderwijs

Passend onderwijs leidt tot veel onzekerheid, bij ouders, maar ook bij scholen, over de ondersteuning in de klas, ook in dit verhaal. Toen haar zoon 4 jaar was kreeg hij, vanwege ernstige allergieen en astma, een indicatie voor cluster 3 onderwijs. Omdat hij het, ondanks deze problematiek en de diagnose PDDNOS, goed deed op de reguliere peuterspeelzaal, hebben ouders gekozen hem met een rugzak naar een reguliere school te laten gaan. Het was niet eenvoudig hem toegelaten te krijgen op de school in hetzelfde gebouw als waar de speelzaal zat, maar het is uiteindelijk gelukkig wel gelukt.

Rugzak en PGB

Naast het rugzakbudget is er ook altijd een deel van het PGB ingezet voor begeleiding op school. Dit komt gezamenlijk neer op 5 uur individuele hulp per week. De ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit begeleiding bij het schoolwerk. Zeker sinds duidelijk is geworden dat de jongen ook een ernstige vorm van dyslexie heeft. In het verleden is er speltherapie ingezet en de ambulant begeleider geeft, naar aanleiding van observaties in de groep, advies aan de groepsleerkracht.

Moeder is van mening dat de hoeveelheid ondersteuning voldoende is geweest tot op de dag vandaag (haar zoon zit nu in groep 6), maar heeft ervaren dat zij vooral zelf altijd dingen heeft aangedragen. “De school mag best meer zelf in oplossingen denken en ouders ideeen aandragen in plaats van andersom.” Omdat ouders en school altijd wel tot oplossingen zijn gekomen, heeft moeder nooit overwogen met andere partijen contact op te nemen (zoals een onderwijsconsulent o.i.d).

Onduidelijkheid

Het is volkomen onduidelijk welk budget er beschikbaar is in het nieuwe schooljaar. Tot voor kort was het gebruikelijk om 2 keer per jaar bijeen te komen alle betrokkenen (leerkracht, ouders, intern begeleider en rugzakbegeleider) en het groot handelingsplan te bespreken. Onlangs is voor het eerst gewerkt met het zogeheten groeidocument. De moeder heeft vertrouwen dat de ondersteuning wel gecontinueerd zal worden maar heeft hier geen zekerheid over en zij krijgt de indruk dat school in het geheel niet weet wat zij zullen kunnen bieden. Ook veranderingen omtrent het toekennen van PGB kunnen van invloed zijn op de ondersteuning die haar zoon nu ontvangt. Hier zal pas aan het einde van het jaar meer duidelijkheid over komen.