Een klacht indienen bij de school

Wanneer u er in gesprek met school niet uitkomt, kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. In de schoolgids moet staan hoe en waar u een klacht kunt indienen en welke procedures en termijnen gelden.

De school is verplicht om een klachtencommissie te hebben of zich aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. De school is wettelijk verplicht om te zorgen dat de persoon tegen wie de klacht is gericht de klacht niet ook behandelt.

VAN INDIENEN TOT OORDEEL

De indiener van de klacht kan deze mondeling of schriftelijk toelichten. De tegenpartij krijgt deze kans ook. Daarna onderzoekt de klachtencommissie de klacht. Heeft de klachtencommissie een oordeel geformuleerd dan deelt zij deze mee aan de klager, de persoon die is aangeklaagd en aan het bevoegd gezag van de school. Na vier weken moet het bevoegd gezag van de school schriftelijk aan de klager meedelen of het akkoord gaat met het oordeel van de klachtencommissie. Bij een akkoord moet ook aangegeven worden welke maatregelen genomen gaan worden.