Een klacht indienen bij de school

Als u er bij onvrede in een gesprek met school niet uitkomt, kunt u een formele klacht indienen. In de schoolgids moet staan hoe en waar u een klacht kunt indienen en welke procedures en termijnen gelden.

Klachtencommissie

De school is verplicht om een klachtencommissie te hebben of zich aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. De school is wettelijk verplicht om te zorgen dat iemand tegen wie de klacht is gericht niet mee kan doen aan de behandeling van de klacht.

Van indienen tot oordeel

De indiener van de klacht kan deze mondeling of schriftelijk toelichten. De tegenpartij krijgt deze kans ook. Daarna gaat de klachtencommissie de klacht uitzoeken. Heeft de klachtencommissie een oordeel geformuleerd dan deelt zij deze mee aan de klager, de persoon die is aangeklaagd en aan het bevoegd gezag van de school.

Na vier weken moet het bevoegd gezag van de school vervolgens schriftelijk aan de klager meedelen of het het eens is met het oordeel van de klachtencommissie, en zo ja of het maatregelen neemt en welke dat zijn.

Lees hier meer over wat te doen bij dreigende conflicten over ondersteuning
Lees hier meer over conflicten rondom toelating/verwijdering