Geschillencommissie Passend Onderwijs

De Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) adviseert over kwesties als de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ‘verwijdering’ van leerlingen en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De adviezen die de GPO uitbrengt, maken duidelijk voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hoe zij dienen om te gaan met de zorgplicht die zij hebben om per kind dat zich bij hen aanmeldt een passende plek te vinden. Scholen moeten zorgvuldige afwegingen maken, waar het recht van een kind op goed onderwijs centraal staat.

LAAGDREMPELIG EN SNEL

In principe is de GPO laagdrempelig. Een advocaat is niet nodig en binnen tien weken na het verzoek ligt er een advies op tafel. De GPO bestaat altijd uit drie leden, een voorzitter met juridische achtergrond en twee professionals op het gebied van onderwijs, pedagogiek of rechten. De GPO is verplicht om te kijken of de Wet Gelijke Behandeling wellicht geschonden is door het handelen van de school. Dat betekent dat de GPO moet beoordelen of er sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Omdat er veel af kan hangen van de uitkomst van de procedure is het aan te raden voorafgaand juridisch advies in te winnen en misschien toch een advocaat in te schakelen. Een advies van de GPO is niet bindend, dus het kan zijn dat het geschil niet wordt opgelost na de uitspraak. In het geval van een eventuele rechtszaak is het advies wel goed te gebruiken.

De procedure van de GPO gaat als volgt:

  • Binnen zes weken nadat de school heeft besloten dat een kind niet op de school past of een ondersteuningsplan opstelt waarvan de ouder van mening is dat het geen recht doet aan de mogelijkheden van het kind, moet de ouder een verzoekschrift bij de GPO indienen.
  • Bij dit verzoekschrift dient ook de beslissing van de school of het samenwerkingsverband toegevoegd te worden. Ook andere relevante stukken kunnen aan de mail toegevoegd worden.
  • Binnen drie weken moet de GPO laten weten of het verzoek in behandeling genomen wordt.
  • Wanneer het verzoek in behandeling wordt genomen, stelt de GPO de school of het bestuur van het samenwerkingsverband op de hoogte. Deze krijgt twee weken de tijd om een verweer met bijhorende stukken in te dienen.
  • Vervolgens worden alle partijen – de ouder, de school en het samenwerkingsverband – uitgenodigd voor een zitting. Tijdens die zitting wordt mondeling nadere toelichting gegeven. Ook deskundigen en getuigen kunnen gehoord worden. Deze moeten minstens drie dagen voor de zitting schriftelijk bekend gemaakt worden. De ouder mag zowel een gemachtigde als een ander ter ondersteuning meenemen. Dit moet ook schriftelijk gemeld worden; minstens twee dagen voor de zitting.
  • Binnen een termijn van tien weken na de beslissing van de school moet er een advies uit komen. Dit wordt dan, geanonimiseerd, op de website geplaatst.

De zitting is niet openbaar en het Reglement van de GPO bepaalt dat de getuigen gehoord worden buiten de aanwezigheid van de partijen. Er is geen beroep mogelijk.

Klik hier voor de website van GPO met uitleg over hoe een verzoekschrift in te dienen.