Hoe kies ik een basisschool?

Alle kinderen, ook met een beperking, hebben recht op onderwijs volgens internationale verdragen. Zo volgt het uit het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. De Nederlandse Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geeft sinds 2003 aan dat basisonderwijs een leerling niet mag weigeren op grond van een handicap.

OP ZOEK NAAR EEN BASISSCHOOL

De zoektocht naar een basisschool is voor kinderen met een beperking ondanks deze wet niet eenvoudig. Er is keuzevrijheid, wat betekent ouders mogen kiezen tussen een reguliere of een speciale school. Vragen die van belang zijn bij het kiezen van een school zijn: welke extra ondersteuning is er, hoe groot zijn de klassen, is er klassikaal onderwijs of meer gedifferentieerd en welk sociaal klimaat wordt nagestreefd? Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap geeft aan dat kinderen met een beperking recht hebben op een aangepaste schoolomgeving en aanvullend daarop individuele ondersteuning.

VERZAMEL INFORMATIE OVER DE SCHOOL

U kunt een gesprek voeren op school, de sfeer proeven en onderzoeken wat de school extra biedt aan leerlingen met een beperking. Vooraf is al veel informatie op papier en digitaal beschikbaar van de school. Als u dat eerst leest, kunt u gerichter vragen stellen. Elke school publiceert een schoolgids op internet. Daarin staat of en welke extra ondersteuning wordt geregeld en welke toelatingsvoorwaarden gelden. Elke school moet altijd een individuele leerling beoordelen op wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Niettemin is het wellicht makkelijker om een school te zoeken waar al aan wordt gegeven dat leerlingen met een beperking welkom zijn.

RAADPLEEG HET ONDERSTEUNINGSPLAN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND

Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht aangesloten bij een Samenwerkingsverband (SWV). Het Samenwerkingsverband maakt een ondersteuningsplan. Dit moet gepubliceerd worden op de website van het SWV. In dit plan staat welke basisondersteuning alle scholen tenminste bieden en welke scholen nog extra ondersteuning bieden. Ook speciale scholen horen bij een Samenwerkingsverband. Een lijst van samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs vindt u hier en voor het voortgezet onderwijs hier.

Alle SWV’s publiceren hoeveel leerlingen met een beperking extra ondersteuning krijgen op een gewone school en hoeveel leerlingen naar een speciale school gaan. Er zijn scholen en er zijn regio’s die minder of juist veel meer leerlingen dan het gemiddelde verwijzen. Dat geeft een aanwijzing voor de mate van inclusie; scholen die weinig verwijzen hebben kennelijk veel extra ondersteuning beschikbaar in de gewone klas of hebben ervaring met het inpassen van leerlingen met een beperking. Dat geldt bijvoorbeeld in delen van Noord-Holland, zuidelijk Zuid-Holland, Groningen en Drenthe (zie hier de kaart). Veel verwijzingen naar speciaal onderwijs zijn er in Rotterdam, midden Nederland, Limburg en delen van Brabant. Zie hier de kaart.

ERVARINGEN VAN OUDERS

Informeer ook bij andere ouders van leerlingen met een beperking. Nogal wat landelijke belangenorganisaties zoals Stichting Downsyndroom hebben regionale of lokale afdelingen of lokale contactpersonen. Er zijn ook meer informele groepen en aanspreekpunten te vinden via bijvoorbeeld Facebook en Twitter.

Klik hier voor een lijst van lokale of regionale ouder(organisaties).