Op zoek naar een middelbare school

Het staat ouders en scholieren vrij de school te kiezen waar zij zich het prettigst voelen. Middelbare scholen mogen leerlingen niet weigeren op grond van een handicap of chronische ziekte. Maar anders dan in het primair onderwijs stellen scholen in het voortgezet onderwijs geschiktheidseisen waar kinderen die zich aanmelden aan moeten voldoen.

WELKE SCHOOL IS GESCHIKT?

Net als in het primair onderwijs, zijn scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs onderverdeeld in samenwerkingsverbanden. Zij hebben ook de plicht een passende plek te vinden voor een leerling die zich bij hen aanmeldt. Om voor ouders en aankomende leerlingen duidelijk te maken wat mogelijk is op de scholen stelt elk samenwerkingsverband een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel staat welke basisondersteuning alle scholen tenminste bieden en welke scholen nog extra ondersteuning bieden. Het is daarom verstandig deze te bekijken om te zien of een school kan voorzien in de zorgbehoeften van uw kind. Dit profiel is te vinden op de websites van de scholen en samenwerkingsverbanden.

Daarnaast kunnen ervaringen van andere ouders van leerlingen met een zorgvraag helpen in het maken van een beslissing. Er bestaan een tal organisaties die belangen van ouders behartigen en waar een ouder beroep op kan doen. Klik hier voor een lijst van lokale of regionale ouderorganisaties. Er zijn ook meer informele groepen en aanspreekpunten te vinden via Facebook en Twitter.

TOELATINGSEISEN

Anders dan bij basisonderwijs (waar in principe elke leerling kan worden toegelaten), kunnen scholen voor voortgezet onderwijs toelatingseisen stellen. Voor gymnasium, vwo, havo en vmbo-tl gelden formele eindtermen die een leerling moet halen. Scholen mogen inschatten of aangemelde leerlingen dat diploma-niveau kunnen halen. Soms leidt dat voor vmbo-klassen ertoe dat zelfs IQ ondergrenzen worden gesteld. Informatie hierover is te vinden in de schoolgids van de desbetreffende school.

GEEN DIPLOMA-EIS OP VBO-SCHOLEN

Een speciale positie nemen brede scholengemeenschappen in die ook voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) aanbieden. Vbo-afdelingen zijn alle vmbo-afdelingen behalve vmbo-t (theoretische leerweg ofwel de vroegere mavo). Voor dit beroepsonderwijs gelden eindtermen net als in het primair onderwijs. Dat betekent dat scholen die vbo aanbieden net als basisscholen geen diploma-eis kunnen stellen. Als een scholengemeenschap alle vmbo-opleidingen aanbiedt onder het vmbo-t niveau, mag er dus geen diploma-eis worden gesteld.

Wie voor een leerling met een verstandelijke beperking toegang vraagt, maakt het zich makkelijker door een brede schoolgemeenschap te zoeken die alle vmbo-vormen aanbiedt. Dan kan de diploma-eis niet worden tegengeworpen.