Lettergrootte - +
Contrast - +

Partners van In1school

Om onze doelen te bereiken, werken we met een aantal organisaties samen:

NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft het initiatief NSGKgenomen en is de opdrachtgever van het project In1school. NSGK steunt sinds 1950 jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een beperking en helpt hen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. NSGK krijgt geen geld van de overheid, maar betaalt haar werk uit donaties en giften.

Meer weten? Ga naar www.nsgk.nl

Defence for Children

Sinds 1 juli 2017 is In1school ondergebracht bij Defence for Children. Deze kinderrechtenorganisatie werkte Defence for Childrenal samen met In1school. Nu heeft zij ook de verantwoordelijkheid voor het project overgenomen van NSGK.
Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar kinderrechten kunnen alleen versterkt worden als ze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, én als er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Door middel van lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie probeert Defence for Children dit te realiseren.

Meer weten? Ga naar www.defenceforchildren.nl

ZéP, FNO

In1school ontving een bijdrage van Zorg én Perspectief (ZéP), één van de vier programma’s van het LOGO FNO zorgenperspectief CMYK 01vermogensfonds Fonds Nuts Ohra (FNO). ZéP zet zich in om het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten te verkleinen. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door de aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg. De vraag van de jongeren is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel in het programma heeft. Daarnaast heeft het programma het doel om deze thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, om structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. In Nederland kunnen er echter veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. Daarom zet FNO zich in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

De bijdrage van ZéP is bestemd voor het project ‘Zo kan het ook! Inclusief onderwijs voor elk kind’, om scholen te helpen met de stap naar inclusief onderwijs. Dat doen we onder meer met een reeks bijeenkomsten waarin we goede ervaringen delen en kennis beschikbaar stellen. We doen dit in nauwe samenwerking met het Jongerenpanel van ZéP.

Meer weten? Ga naar www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/

NJCM/PILP

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) komt al decennia lang op voor NCJMde mensenrechten in Nederland. Dat doen de meer dan duizend leden door nieuw beleid en wetsvoorstellen te toetsen aan mensenrechtenstandaarden en door te rapporteren over de naleving van internationale en Europese verdragen. Ook organiseert het NJCM bijeenkomsten over actuele kwesties om de kennis van mensenrechten te vergroten. Soms is dat allemaal niet voldoende. Daarom is het NJCM een nieuw project gestart: het Public Interest Litigation Project (PILP). Een tweejarige pilot waarmee de mogelijkheden van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland worden verkend. Vanuit dit project wordt samengewerkt met In1school om haar ambities om juridische procesvoering uit te voeren verder vorm te geven.

Meer weten? Ga naar www.pilpnjcm.nl

Stichting Downsyndroom

Al meer dan 25 jaar komt de Stichting Downsyndroom (SDS) op voor de integratie van stichting Down syndroomkinderen en volwassenen met Downsyndroom in de maatschappij. Het uitgangspunt van de stichting is dat mensen met Downsyndroom met de juiste begeleiding veel kunnen bereiken. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. SDS introduceerde daartoe onder andere integrale vroeghulp in Nederland, waarbij ouders leren de ontwikkeling van hun kind vanaf de eerste maanden spelenderwijs te stimuleren. De slogan van de SDS luidt: informatie, intervention, inclusie. SDS doet onderzoek naar onder andere inclusief onderwijs en werkt samen met In1school bij het delen van verhalen over de toegang tot passend onderwijs en de kansen voor inclusief onderwijs.

Meer weten? Ga naar www.downsyndroom.nl

Nul25

Een veilige, aansprekende plek creëren waar kinderen en jongeren kunnen spelen, leren of Nul25misschien wel wonen: het is een vak apart. Nul25 is specialist in de leefwereld van kinderen en jongeren, volgt nauwgezet de trends op het gebied van huisvesting en adviseert schoolbesturen, gemeenten, kinderopvang, jeugdzorg en corporaties. De adviseurs scherpen ideeën aan, maken haalbare plannen en begeleiden de uitvoering. Daarnaast organiseert nul25 reizen naar goede praktijken van inclusief onderwijs in bijvoorbeeld Oostenrijk en Noorwegen. Nul25 is initiatiefnemer van de Club van 100, een netwerk van mensen en organisaties die het werken aan inclusief onderwijs in koploperscholen in Den Bosch ondersteunt met kennis, kunde, en kontakten. http://nul25.nl/club-van-100/

In1school werkt samen met Nul25 in het ontwikkelen van netwerken rondom voorhoedescholen die werken aan inclusief onderwijs.

Meer weten? Ga naar www.nul25.nl

Ieder(in)

Koepelorganisatie Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. IederinWaarin ook mensen met een lichamelijk handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte kunnen kiezen hoe zij willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen en 250 organisaties en is daarmee het grootste Nederlandse netwerk van mensen met een beperking. Voor juridisch advies kunt u terecht bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht. Mensen die lid zijn van een vereniging aangesloten bij Ieder(in) kunnen hier terecht voor vragen over onderwijs. Zij krijgen gratis informatie of worden zorgvuldig doorverwezen. Voor vragen over de afstemming tussen zorg en onderwijs kunt u terecht bij het Juiste Loket. Dit loket wordt in samenwerking met Per Saldo uitgevoerd en door VWS gefinancierd en staat voor iedereen open. Ieder(in) werkt samen met In1school aan het inventariseren van casuïstiek en het uitwisselen van goede praktijken rondom inclusief onderwijs.

Meer weten? Ga naar www.iederin.nl

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de Kind en Ziekenhuiszorg. De stichting bevordert kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. De stem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen zij vanuit de visie Handvest Kind en Ziekenhuis & Kind en Zorg. Als het om schoolgaande kinderen gaat is het uitgangspunt dat kinderen recht hebben op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en om onderwijs te genieten passend bij hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op verblijf in een stimulerende veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle leeftijdscategorieën. Net als In1school baseert de stichting zich op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kind en Ziekenhuis en In1school wisselen informatie uit en delen casuïstiek die betrekking heeft op de inzet van zorg in onderwijs.

Meer weten? Ga naar www.kindenziekenhuis.nl

MDAC

MDAC is een internationale mensenrechten organisatie die de wet gebruikt om de gelijkheid, MDACinclusie en gerechtigheid van mensen met verstandelijke en mentale beperkingen te bewaken. MDAC opereert zowel wereldwijd als op landelijk of regionaal niveau in Europa en Afrika. Het hoofdkantoor van MDAC staat in Budapest, Hongarije.
MDAC steunt In1school met expertise over procesvoering op mensenrechten in onderwijs, en neemt deel in onze Adviesgroep.

Meer weten? Ga naar www.mdac.org

MDAC is an international human rights organisation that uses the law to secure equality, inclusion and justice for people with mental disabilities worldwide. They operate at the global level as well as on regional and domestic levels in Europe and Africa. MDAC has its headquarter in Budapest, Hungary.
MDAC supports In1school with her expertise on human rights litigation in education and takes part in our Advisory board.

Want to know more? Go to www.mdac.org

UDL Nederland

UDL Nederland streeft naar inspirerend, uitdagend en passend onderwijs voor iedereen. Om dit UDL Nederlandte realiseren gebruiken we de principes van Universal Design for Learning (UDL). UDL is een mindset die zich laat samenvatten als ‘diversiteit is de norm’, en is daarnaast een pedagogisch didactisch raamwerk voor het ontwerpen van toegankelijk onderwijs. UDL Nederland traint en coacht docenten in het toepassen van UDL in hun dagelijkse praktijk en werkt samen met In1school aan het meer bekendheid geven aan UDL als methode om inclusief onderwijs mogelijk te maken.

Meer weten? Ga naar www.udlnederland.nl

AutiPassend Onderwijs Utrecht

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is een ouderinitiatief dat zich inzet voor echt passend AutiPassend Onderwijsregulier voortgezet onderwijs in de regio Utrecht voor kinderen en jongeren met autisme of verwante beperkingen. Onderwijs dat aansluit op de talenten van elk kind en de begeleiding en zorg biedt die nodig is om die talenten optimaal te ontwikkelen. AutiPassend Onderwijs ondersteunt ouders, deelt haar visie, tips en informatie en praat met onderwijs en politiek om concrete verbeteringen te realiseren.

Autipassend Onderwijs Utrecht steunt In1school om inclusief onderwijs voor alle kinderen te realiseren. Naast het delen van ervaringen uit de praktijk en het verspreiden van informatie over het recht op inclusief onderwijs onder kinderen en ouders, werken we samen om een beeld te schetsen van inclusief onderwijs, hoe het er in de praktijk uit kan zien, ook voor kinderen met autisme.

Meer weten? Ga naar www.autipassendonderwijsutrecht.nl

VIM

De VIM is een oudervereniging voor leerkrachten, ouders en iedereen die zich betrokken voelt vimbij de inclusie van kinderen met downsyndroom in de reguliere kinderopvang en het regulier onderwijs. De VIM organiseert al ruim 25 jaar studiedagen voor ouders van kinderen met downsyndroom en onderwijsprofessionals over allerlei aspecten van inclusief onderwijs. Op deze manier levert zij een bijdrage aan goed, regulier onderwijs aan leerlingen met downsyndroom. Daarnaast heeft de VIM een aantal studiegidsen uitgebracht met ‘good practice’ rondom onderwijs aan leerlingen met downsyndroom in zowel primair als voortgezet onderwijs.

De VIM en In1school wisselen kennis uit en werken samen in het verspreiden van informatie onder ouders en onderwijsprofessionals over inclusief onderwijs en het recht daar op van elk kind. Samen werken we zo aan het vergroten van draagvlak en deskundigheid over inclusief onderwijs voor alle kinderen.

Meer weten? Ga naar www.vim-online.nl

Inclusion Europe

Inclusion Europe is een federatie van verenigingen van mensen met een verstandelijke beperking en van hun familieleden. Inclusion Europe heeft lidorganisaties uit 40 Europese landen en spreekt namens mensen met verstandelijke beperkingen en hun familie in heel Europa. Vanuit Nederland zijn vereniging Inclusie Nederland en Ieder(In) lid.

Inclusion Europe strijdt voor gelijke rechten en volledige inclusie van de miljoenen volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking in Europa. Zij doet dat onder meer door haar leden te steunen, bijeenkomsten te organiseren om kennis uit te wisselen en het beleid in Europa actief te beïnvloeden via publicaties en lobby. Het recht op inclusief onderwijs zoals vastgelegd in het IVRPH is een belangrijk speerpunt van Inclusion Europe.

Inclusion Europe en In1school wisselen kennis en strategieën uit rond inclusief onderwijs. INCLUSION EUROPE LOGO

Meer weten? Ga naar www.inclusion-europe.eu

Inclusion Europe (IE) is a federation of association of people with intellectual disabilities and their families in Europe. Inclusion Europe has member organizations in more than 40 European countries. Member organizations in the Netherlands are Inclusion Netherlands and Ieder(in).

Inclusion Europe fights for equal rights and full inclusion of people with intellectual disabilities and their families in all aspects of life. They provide for the exchange of knowledge across Europe; support their members and influence European social policies.

Inclusion Europe and IN1school exchange knowledge and strategies around inclusive education.

Want to know more? Visit www.inclusion-europe.eu

Wijstaanop!

Wijstaanop! Is een beweging van jongeren met een beperking die campagne voert voor inclusief denken en doen in politiek en samenleving. Voor een einde aan praten over in plaats van praten met. Voor invoering van het VN verdrag op alle terreinen, en een betere positie van mensen met wijstaanop logoeen beperking, ook in het onderwijs. Want inclusie in de maatschappij begint bij inclusie in het regulier onderwijs. Dus onderwijs dat toegankelijk is, flexibel inspeelt op behoeften en zorg en ondersteuning biedt waar nodig aldus het Manifest van Wijstaanop!

Wijstaanop! steunt het werk van In1school om inclusief onderwijs in Nederland te realiseren voor alle kinderen en jongeren met een beperking. Twee jongeren van Wijstaanop! zijn actief in de Adviesgroep van In1school en samen werken we aan het verspreiden van informatie over het recht op inclusief onderwijs zoals het VN-verdrag dat vastlegt.

Meer weten? Ga naar www.wijstaanop.nl

Zorgeloos met diabetes naar school

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School geeft informatie, advies op maat en logo zorgeloosmetdiabetesvoorbeelden aan ouders en scholen over omgaan met diabetes in de schoolsituatie. De website bevat goede voorbeelden van scholen die in samenwerking met ouders en leerlingen praktische oplossingen hebben gevonden voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning op school. Ook zijn er ambassadeurs die advies op maat kunnen geven.
Een gids voor scholen vertelt welke effecten diabetes heeft op leren en presteren, en biedt een helder stappenplan hoe je diabetes goed regelt op school. Daarnaast biedt de gids een aantal handvatten, zoals het persoonlijk diabeteszorgplan. Zo draagt de stichting er concreet aan bij dat elk kind met diabetes vanzelfsprekend en zonder zorgen naar school gaat en daar de zorg krijgt die nodig is. Dat is ook inclusief onderwijs, het doel van In1school.

In1school werkt samen met Zorgeloos met diabetes naar school in het verspreiden van praktische handvatten en best practices, en over het recht op inclusief onderwijs voor alle kinderen. Ook kinderen met diabetes die diabeteszorg op school nodig hebben dat recht.

Meer weten? Ga naar Zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl