Kindcentrum Meerlaer in Den Bosch

Het Kindcentrum Meerlaer in Den Bosch is een samenwerking tussen regulier onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en kinderdagopvang. Basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang en orthopedagogisch kinderdagcentrum De Elzengaard creëren samen een inclusieve omgeving voor kinderen van nul tot en met dertien jaar en bieden iedere leerling een zo passend mogelijk aanbod.

Sociale integratie en optimale kansen

Binnen Kindcentrum Meerlaer werken ze aan sociale integratie en optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen. Zo spelen en leren alle kinderen, met en zonder beperking, met elkaar. Kinderen van basisschool De Masten lezen voor aan kinderen van De Elzengaard en samen maken ze muziek. Alle kinderen vieren feesten zoals kerst en sinterklaas met elkaar en spelen regelmatig samen tijdens de pauze. Daarnaast sluiten kinderen van de Elzengaard soms aan in de onderbouw van de Masten. Op deze manier wil het Kindcentrum de integratie van mensen met een beperking in de maatschappij bevorderen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar. Het leren omgaan met elkaar en het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn hierbij de uitgangspunten.

Het team van Meerlaer werkt vanuit één pedagogisch didactische visie. Talentontwikkeling, educatie en snelle, adequate hulp en zorg staan hierin centraal. Ze werken onderling en met ouders samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. Ieder kind heeft een individueel programma dat aansluit bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Het uitgangspunt is: ‘gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.’

In de toekomst hoopt het team van Meerlaer nog meer interactie tussen de verschillende groepen mogelijk te kunnen maken. Ze willen nog meer gebruik maken van elkaars expertise en kennis, zodat alle drie de partners elkaar kunnen versterken. Daarnaast wordt ook nagedacht over een intensievere samenwerking met de zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen uit de wijk.

Ga naar de website voor meer informatie over Kindcentrum Meerlaer.

Contact

Kindcentrum Meerlaer
Sint Josefstraat 1
5248 AT Rosmalen