Eduwiek in Hoogeveen

schoolgebouw Eduwiek

Eduwiek is een samenwerking tussen verschillende onderwijspartijen. Binnen Eduwiek worden kennis en expertise van het regulier en speciaal onderwijs gebundeld. Door de samenwerking tussen het Roelof van Echten College, RENN4, Kentalis, Onderwijscentrum de Twijn en woonzorgcentrum Ambiq kan een passende vorm van onderwijs, zorg en begeleiding worden geboden. Een voorbeeld hiervan is ondersteuning bij het leren of op sociaal-emotioneel gebied. Ook kunnen leerlingen vakken bij een andere onderwijsvorm volgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden. Aan de leerlingen wordt de juiste ondersteuning geboden binnen hun eigen school(gebouw), zonder dat ze verwezen worden naar speciaal voortgezet onderwijs elders. Dit doet Eduwiek door combinaties van onderwijs aan te bieden wanneer de situatie van een leerling hierom vraagt. Het team kijkt per leerling wat nodig is vanuit het motto: ‘samen waar het kan, apart als het moet’.

Roelof van Echten College

Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Op locatie Bentinckspark zijn de leerlingen van havo tot en met het gymnasium te vinden. Leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo krijgen samen les op locatie Voltastraat. Hier hebben ze een eigen theorieruimte en worden de praktijkruimtes gedeeld.

Kentalis

Kentalis biedt onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn.
Cluster 2-leerlingen van Kentalis kunnen sinds 2017 door Eduwiek dicht bij huis naar school. Leerlingen van Kentalis krijgen op de Voltastraat les in een reguliere klas, waarbij ze begeleiding krijgen van een Kentalis-professional. Er wordt gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben om hun plek te vinden in het regulier onderwijs, zodat het onderwijs echt passend gemaakt wordt. .

RENN4

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland is een onderwijs organisatie voor leerlingen met leerproblemen, beperkingen in gedrag, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. RENN4 zorgt ervoor dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met ouders en eventuele jeugdhulpverlening wordt aan leerlingen een toekomstperspectief geboden.

RENN4 heeft twee groepen die binnen Eduwiek actief zijn, De Atlas en De Windroos. Het onderwijs van beide groepen is gericht op jongeren tussen de twaalf en twintig jaar. De Atlas Eduwiek geeft onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, die moeilijkheden hebben met leren en/of in de opvoeding. Leerlingen van De Atlas worden voorbereid op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. Het onderwijs van De Windroos is gericht op leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Leerlingen van De Windroos worden op maat begeleid, zodat zij zelfstandig en geïntegreerd leren functioneren in de maatschappij. In de eerste plaats op het gebied van arbeid en dagbesteding waarbij de elementen van wonen en vrije tijd geïntegreerd in de praktijkvakken worden aangeboden.

Onderwijscentrum de Twijn

Onderwijscentrum De Twijn verzorgt speciaal (voortgezet) onderwijs en biedt expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs. Iedere leerling wordt voorbereid op een betekenisvolle plek in de samenleving. Iedereen krijgt namelijk de kans zijn of haar talenten te ontdekken en te oefenen met de vaardigheden die nodig zijn in de toekomst. Eigenwaarde en bewustwording staan in de begeleiding van deze zoektocht centraal.

Ambiq

De zeer intensieve behandeling (ZIP) is onderdeel van Ambiq , een organisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen. De ZIP is er voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. In een beschermde omgeving ondersteunt Ambiq ze bij het leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd.

Contact

Eduwiek
Voltastraat 27
7903 AA Hoogeveen