Stap 4: Actieplan

Nu een team is geformeerd, de visiebespreking is geweest en de inventarisatie is gemaakt, is het tijd voor het maken van een actieplan met tijdsplanning. Het doel is om de komst van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen (voor leerling, leerkracht en de klas) en goed onderwijs te realiseren.

Lees hieronder de actiepunten die u kunt nemen bij het opstellen van een actieplan door op de + te drukken.

Actiepunten

Het is goed ook een concrete tijdlijn te maken. Is het duidelijk wanneer de leerling komt? Zet alle acties er in een logische volgorde in, beginnend met de vraag wanneer de eerste schooldag is. Er zal een periode vooraf zijn, waarin zaken moeten worden geregeld. Een aantal acties kunnen worden uitgezet nadat de leerling is begonnen.

Vaste acties zullen zijn:

  • Kennismaking: Denk na over en regel de kennismaking van de leerling met de groep en van de ondersteuners met de leerling en de groep. Plan tijd (een of meer lessen) voor deze kennismaking.
  • Niet alleen de leerling wil zich voorbereiden, ook de leerkracht en ondersteuners. Bepaal wie gaat ondersteunen vanuit het bestaande schoolteam. Maak de urenroosters; wanneer moet welke ondersteuner waar zijn? Zoek eventueel aanvullende ondersteuners. Moet er een advertentie komen? Kan het samenwerkingsverband helpen? Zo ja, plan dan een overleg met het samenwerkingsverband.
  • Bepaal wanneer het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling er moet liggen en wat er nog nodig is voordat dat perspectief kan worden opgesteld. Controleer of dat OPP in lijn met de inclusiegedachte wordt opgesteld. Is de leerling voldoende onderdeel van de groep? Is aandacht voor de dynamiek in de groep en het leerproces van de andere kinderen?
  • Is er scholing nodig voor de leerkracht(en)? Rooster dan tijd voor ze vrij, regel de scholing en regel vervanging van de leerkracht voor de uren dat zij of hij weg is.
  • Plan overleg in met een hogeschool of een kennisinstituut om een specifiek bijscholingsprogramma in huis te halen.
  • Maak een afspraak dat leerkrachten met elkaar kort collegiaal kunnen overleggen als ze worstelen met iets wat zich voordoet in de les. Spreek af op welke momenten en waar ze dat kunnen doen. Probeer een klimaat te creëren waarin iedereen zich veilig voelt en niet bang is om toe te geven dat er vragen leven.
  • Organiseer informatievoorziening voor het bestuur, ouders of andere partijen die bij de school zijn betrokken. Zorg dat de informatie in lijn is met wat in de visiebespreking is doorgenomen. Dat betekent onder meer dat er in informatievoorziening niet over één specifieke leerling wordt gesproken, maar dat er informatie komt over de inclusiegedachte en de voordelen ervan voor alle leerlingen. In New Hampshire (VS) biedt het Institute on disability via scholen algemene workshops aan over inclusie.
  • Plan regelmatig teamoverleg in voor het team dat is gevormd voor de komst van deze leerling. Zet de afspraken in de tijdlijn.
  • Zorg verder dat de school als geheel de stappen gaat zetten die nodig zijn om beleid, praktijk en cultuur van de hele school inclusief te maken, niet alleen voor deze ene leerling. Bekijk daarvoor de algemene stappen voor scholen.

Volgende stap: het begin is er.