Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en onderzoek

Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en onderzoek

Op 1 september bood minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het ‘Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek’ aan de Tweede Kamer aan. Het plan is opgesteld door het ministerie van OCW in nauwe samenwerking met partijen uit het hoger onderwijs- en onderzoeksveld. Van Engelshoven beschrijft het plan als de volgende stap op het gebied van diversiteit, inclusie en sociale veiligheid, wat de sectoren toekomstbestendig zal maken.

Inclusie en diversiteit

Met inclusie wordt in het actieplan een veilige leer- en werkomgeving bedoeld, waarin iedereen zich thuis voelt en kan ontplooien. Er wordt een diversiteit aan perspectieven betrokken en overwogen. De diversiteit in de inhoud van onderzoek en onderwijs komt de kwaliteit ten goede, aldus van Engelshoven: “Welke onderzoeks- en innovatievraagstukken prioriteit krijgen en waarom, welke perspectieven betrokken worden, en de impact van onderzoek en innovatie voor de samenleving in het geheel: dit zijn vragen die continu gesteld dienen te worden. Onderzoek en onderwijs dat geen rekening houdt met de diversiteit van de samenleving is minder representatief en daarmee beperkt van kwaliteit en impact.”

Gelijke kansen

Het actieplan komt voort uit signalen die er op wijzen dat binnen het hoger onderwijs en onderzoek geen gelijke kansen bestaan. Door de huidige norm wordt diversiteit en inclusie niet altijd bereikt, onder andere vanwege subtiele en minder subtiele vormen van gender bias, heteronormativiteit, racisme en discriminatie op basis van lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid. Ongelijkheid en onbewuste vooroordelen zitten verankerd in de structuur, methoden en cultuur. Bijvoorbeeld wat betreft de vraag welke kwaliteiten en karaktereigenschappen een goede onderzoeker of docent maken.

Vijf doelen voor 2025

Het actieplan bestaat uit vijf doelen die in 2025 gerealiseerd moeten worden: diversiteit en inclusie zijn beter verankerd in bestaande instrumenten, zoals kwaliteitszorg, evaluatie en instrumenten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; betere monitoring op in-, door- en uitstroom van medewerkers en studenten en waar mogelijk op andere vlakken, zoals ervaren sociale veiligheid en inclusie; er is een format ontwikkeld voor institutioneel diversiteitsbeleid dat vervolgens in één lijn gebracht en vindbaar gemaakt wordt; er komt een call voor een nationaal kenniscentrum voor diversiteit, met middelen voor onderzoek en kennisdeling voor ten minste vijf jaar.

Lees de aanbiedingsbrief bij het actieplan van minister van Engelshoven.

Lees het actieplan ‘Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek’.