De Staat van het Onderwijs 2019

De Staat van het Onderwijs 2019

Elk jaar publiceert de Onderwijsinspectie een rapport over de staat van het onderwijs. Op 10 april is de Staat van het Onderwijs van 2019 overhandigd aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

LERARENTEKORT EN WERKDRUK

Een belangrijk en urgent knelpunt dat in de Staat van het Onderwijs aan de orde komt betreft het lerarentekort. Het lerarentekort en de werkdruk waarmee leraren te maken krijgen, vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van kinderen en jongeren. Met name in het basisonderwijs is er een tekort, maar het treft ook zeker de andere niveaus. Dit zorgt ervoor dat er weinig ruimte is om te werken aan kwaliteitsverbetering.

PASSEND ONDERWIJS ONVOLDOENDE VOOR KWETSBARE LEERLINGEN

Ook worden er zorgen geuit over de situatie van kwetsbare leerlingen (en studenten) met een beperking of een complexe ondersteuningsbehoefte. Er wordt geconstateerd dat lang niet alle kwetsbare leerlingen een passende plek in het onderwijs hebben, ondanks de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014. Het aantal kinderen in het speciaal onderwijs is in 2018 weer terug op hetzelfde niveau als bij de invoering van passend onderwijs. Daarbij neemt ook het aantal thuiszitters toe. In het schooljaar 2017/2018 waren er 4.479 thuiszitters, een grote toename in vergelijking met de 3.254 leerlingen in schooljaar 2013/2014.

Het hele rapport lezen? Dat kan hier.