Onderzoek naar de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van jongeren

Onderzoek naar de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van jongeren

Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dreigt het onderwijs zijn doel en relevantie te verliezen. Tot voor kort verzekerde goed kunnen rekenen en lezen kinderen van een hoge score op de Pisa-ranglijst, een ranglijst die de onderwijsprestaties van 15-jarigen wereldwijd meet. Leerlingen met een goed geheugen en een groot concentratievermogen presteerden goed in het onderwijssysteem en daarna in de maatschappij.

SOCIALE EN EMOTIONELE VAARDIGHEDEN

De OESO merkt op dat in een snel veranderende en ingewikkelde wereld waarin online veel informatie te vinden is, feitenkennis niet meer volstaat. Volgens Schleicher, die het onderzoek (The Study on Social and Emotional Skills) leidt, word je niet meer beloond voor de kennis die je hebt maar wat je met deze kennis kunt doen. Competenties als aanpassingsvermogen, creativiteit, volharding en empathie worden steeds belangrijker. De OESO is van mening dat goed onderwijs niet meer kan zonder educatie in sociale en emotionele vaardigheden.

Om erachter te komen om welke vaardigheden het gaat, hoe deze zich ontwikkelen en hoe een docent daaraan kan bijdragen is het onderzoek opgezet. Verschillende kinderen van 10 tot en met 15 jaar over de hele wereld worden vijf jaar lang door onderzoekers van de OESO gevolgd, zowel op school als thuis. Eerder onderzoek van de OESO toont aan dat sociale en emotionele vaardigheden niet alleen belangrijk zijn voor een ieders ontwikkeling, maar dat deze ook be├»nvloedbaar zijn. Die kennis is volgens Schleicher van groot belang voor het onderwijs en het onderwijs kan hierop een positieve invloed uitoefenen. Het doel van het onderzoek is om een begrip te vormen van wat deze sociale en emotionele vaardigheden inhouden en hoe deze kunnen worden gemeten en ontwikkeld. Uiteindelijk moeten de uitkomsten van het onderzoek leiden tot een curriculum dat wat betreft vakken en competenties past in de huidige tijd.

Bekijk hier het filmpje over sociale en emotionele vaardigheden.