Passend onderwijs langs de lat van het Europees Sociaal Handvest

Passend onderwijs langs de lat van het Europees Sociaal Handvest

Verschillende kenmerken van het Nederlandse onderwijssysteem en de ontwikkelingen die daarbinnen plaatsvinden zijn niet in lijn met het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook niet met de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Dit concludeert kinderrechtenorganisatie Defence for Children.

In de VN-verdragen wordt gevraagd om een geleidelijke transformatie van het onderwijssysteem om het recht op inclusief onderwijs voor ieder kind goed te kunnen waarborgen.

MDAC tegen België

Ook het Europees Sociaal Handvest vraagt om een plan voor stapsgewijze transformatie. Dit werd benoemd door de Europees Comité voor Sociale Rechten in het oordeel ‘MDAC tegen België’. Defence for Children analyseerde het Nederlands onderwijssysteem aan de hand van het ‘MDAC tegen België’ oordeel om te onderzoeken hoe dit tot elkaar in verhouding staat.

Aan de hand van deze analyse blijkt dat schendingen van verschillende rechten die het Comité in deze zaak vond, ook van toepassing zijn op het onderwijssysteem in Nederland. Het gaat om het recht op inclusie, het recht op participatie en het recht op rechtsbescherming. In haar publicatie concludeert Defence for Children dan ook dat het recht op inclusief onderwijs in Nederland nog niet goed genoeg gewaarborgd wordt.

Tekortkomingen Wet Passend Onderwijs

Het Nederlandse onderwijssysteem schiet tekort op verschillende punten. Zo wordt er gewerkt met een tweesporen systeem. Hierbij bestaan er naast reguliere scholen ook verschillende categorieën van speciaal onderwijs . Ondanks de invoering van de Wet Passend Onderwijs blijft het leerlingenaantal in het speciaal onderwijs groeien en volgen veel leerlingen met een verstandelijke beperking geen regulier onderwijs. Een degelijk actieplan om de Wet Passend Onderwijs goed te implementeren is er niet, waardoor het creëren van de benodigde omstandigheden voor inclusief onderwijs uit blijft.

Daarnaast moeten leerlingen voldoen aan geschiktheidseisen om regulier onderwijs te kunnen volgen. Kinderen met een beperking kunnen hier soms niet aan voldoen, waardoor deze eisen een barrière vormen en het Nederlandse onderwijssysteem inclusie van deze kinderen in de weg staat. Het is niet duidelijk wat de overheid biedt voor deze kinderen om te voldoen aan het recht op onderwijs. Ook is het huidige systeem dat de financiering van het onderwijs regelt niet goed ingericht waardoor het inclusie in de weg staat.

Meer lezen? Bekijk de publicatie ‘Passend onderwijs langs de lat van het Europees Sociaal Handvest’ van Defence for Children.