Strategische procesvoering

Alle kinderen en jongeren, met of zonder beperking, hebben recht op inclusief onderwijs. Dit recht is neergelegd in het VN-Verdrag voor de rechten van het kindN-Verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en, in 2006, in het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH). In dit verdrag (IVRPH) is expliciet opgenomen dat de staten die partij zijn bij dit verdrag het recht erkennen van personen met een beperking op onderwijs in een inclusief systeem.

Ratificatie

Bovendien zullen zij een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus realiseren. Dat betekent dat alle kinderen en jongeren, met en zonder beperking, aan het onderwijs deel moeten kunnen nemen in een inclusieve school. Veel landen, óók binnen de Europese Unie, hebben het IVRPH al geratificeerd. Verwacht wordt dat Nederland dit voorbeeld in 2015 zal volgen. Daarmee zal het IVRPH ook in Nederland in werking treden.

Rechtszaken

Om inclusief onderwijs te realiseren zal In1school de huidige onderwijspraktijk, waar die strijdig is met deze verdragen, ter discussie stellen. Dit doen we bijvoorbeeld door cases van uitsluiting in het onderwijs aan te vechten door het voeren van rechtszaken . De jurisprudentie die zich daaruit ontwikkelt, is een belangrijke pijler voor fundamentele verandering van het onderwijs.

Politieke discussie

Met strategische procesvoering willen we de landelijke overheid bewegen om het recht op inclusief onderwijs te borgen in Nederlandse wetgeving. Daarnaast willen we (politieke) discussies uitlokken over tekortkomingen in de wetgeving, over de kern van inclusief onderwijs, het doel van onderwijs, het issue van keuzevrijheid en de uitsluiting en segregatie van kinderen in het huidige onderwijs.

Lees meer over strategische procesvoering in het verslag van de Expertmeeting van november 2014